Cloud Security

cloud procedure

Cloud Access Security Broker

Cloud Access Security Broker (CASB) kiểm soát liên kết giữa hệ thống on-premise của doanh nghiệp hoặc thiết bị của nhân viên và hạ tầng đám mây của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và áp đặt các chính sách bảo mật của doanh nghiệp.

vmware mcafee partnership
cloud procedure

Virtual Security - Bảo mật cho môi trường ảo hóa

Virtual Security: Quản lý rủi ro, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian với giải pháp cung cấp nhiều khả năng bảo mật trong một sản phẩm với tính năng quản lý chính sách tự động và khả năng hiển thị trung tâm.