Cloud Security

Cloud Security là một tập hợp rộng rãi các chính sách, công nghệ, ứng dụng và điều khiển được sử dụng để bảo vệ IP ảo, dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ và cơ sở hạ tầng liên quan của điện toán đám mây. Các biện pháp bảo mật này được định cấu hình để bảo vệ dữ liệu, hỗ trợ tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng cũng như đặt quy tắc xác thực cho người dùng và thiết bị cá nhân.

cloud procedure

Cloud Access Security Broker

Cloud Access Security Broker (CASB) kiểm soát liên kết giữa hệ thống on-premise của doanh nghiệp hoặc thiết bị của nhân viên và hạ tầng đám mây của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và áp đặt các chính sách bảo mật của doanh nghiệp.

Xem thêm
vmware mcafee partnership
cloud procedure

Virtual Security – Bảo mật cho môi trường ảo hóa

Virtual Security: Quản lý rủi ro, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian với giải pháp cung cấp nhiều khả năng bảo mật trong một sản phẩm với tính năng quản lý chính sách tự động và khả năng hiển thị trung tâm.

Xem thêm