Share this post

Enterprise Cybersecurity rất cần thiết đối việc bảo vệ hệ thống an ninh mạng của các doanh nghiệp nói chung và người dùng mạng ở mọi nơi trên thế giới nói riêng. Bởi nếu không có Enterprise Cybersecurity những kẻ xấu khi tấn công vào hệ thống mạng thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho doanh nghiệp, ngoài ra các cá nhân sử dụng mạng máy tính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong các quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới so với khoảng 58 triệu người dùng Internet (chiếm đền 62,76% dân số) – cho nên điều kiện để hacker tạo ra các cuộc tấn công khá thuận lợi.

1/ Bảo mật an ninh mạng thực sự cần thiết?

Enterprise Cybersecurity

Năm 2017 vừa qua, việc phát triển về công nghệ đã giúp ích rất nhiều cho các ngành công nghiệp và công nghệ thông tin với những phát mình vượt trội. Điều này đồng thời cũng khiến cho các kể tấn công mạng có cơ hội tạo ra những mã độc, phần mềm độc hại tối tân hơn khiến cho các nhà bảo mật phải đắng đo suy nghĩ. Năm 2017, có 3 vấn đề được chốt lại đó là: sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và việc chuyển giao kỹ thuật số – đồng thời làm tăng bề mặt bị tấn công của hệ thống, thủ đoạn tấn công của các tin tặc ngày càng tinh vi hơn, điều này làm cho bảo mật an ninh mạng mất tính hiệu quả cơ bản, nhiều nhất là do sự chuyển gia các công nghệ kỹ thuật số và kỹ thuật bảo mật an ninh mạng. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, công nghệ sẽ phát triển nhất nhanh theo thời gian, sẽ tạo nhiều lỗ hổng hơn cho các kẻ xấu lợi dụng để tấn công cho nên chúng ta cũng nên phải phát triển kỹ thuật cũng như các hệ thống phòng chống mã độc mới hơn để đối phó kịp thời.

2/ Các mỗi lo ngại của doanh nghiệp chứng tỏ cần phải bảo mật an ninh mạng

Enterprise Cybersecurity

a) Sự phát triển của Hivenet và Swarmbots

Hivenet và Swarmbots là các loại mã độc gây hại mới cho hệ thống mạng của các doanh nghiệp, điều đang ngại ở đây là chúng nguy hiểm hơn rất nhiều so với các loại mã độc thông thường là do chúng có thể… “nói chuyện” với nhau. Loại mã độc này có thể trao đổi thậm chí có thể chia sẽ thông tin với nhau, ngoài ra chúng còn có thể trở nên thông minh hơn bằng cách tạo ra các lỗ hổng khác để “kêu gọi” thêm nhiều nạn nhân để tự phát triển phạm vị của chúng. Trong quý đầu của năm 2017, FortiGuard Lab đã ghi lại dữ liệu của hơn 2,9 triệu trường hợp mã độc cố gắng tấn công, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng nguyên nhân có liên quan đến hivenets và swarmbots. Ước tính gần 5 doanh nghiệp đã bị mã độc này tấn công thông qua các thiết bị điện thoại bởi vì môi trường của các thiết bị này hiện tại rất khó kiểm soát và có khá nhiều lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng.

b) Những dự đoán cho các cuộc tấn công hướng đến các dịch vụ thương mại

Chúng ta đều biết rằng con số các mã độc đã gia tăng gấp 35 lần trong năm vừa qua trong đó bao gồm các loại mã độc khác nhau.
Nếu không có Enterprise Cybersecurity các dịch vụ thương mại hiện nay thường sử dụng cloud làm nền tảng để cung cấp các dịch vu cho khách hàng – vì vậy, đây sẽ là một mục tiêu ưu tiên mà đơn giản, dễ tấn công đối với các hacker nhằm xâm nhập và chiếm lấy thông tin của người dung từ hệ thống mạng.

Nền tảng cloud đối với các hacker thì quá nhiều lỗ hổng và cấu trúc đơn giản để chúng có thể thâm nhập và đánh cắp thông tin, thay vì tấn công vào mỗi tổ chức lần lượt, sẽ phải lặp quy trình phá vỡ một số rào cản về bảo mật, làm mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, chúng  sẽ ưu tiên tấn công vào tài khoản cloud của một công ty trên cloud, sau đó phát tán ra nhiều công tác khác, Không chỉ với các doanh nghiệp, mà chính phủ, các cơ quan trọng yếu, công ty luật, bệnh viện, đều sử dụng một nhà cung cấp nền tảng mạng chung. Sẽ rất là nguy hiểm nếu một trong các cơ quan này bị hacker tấn công và chiếm đoạt thông tin có tính chất tuyệt mật.

2/ Các sản phẩm bảo mật uy tín, chất lượng, chính hãng tại Việt Nam
Tại Việt Nam, vấn đề về bảo mật trong các doanh nghiệp, cơ quan cũng dần được coi trọng. Nhiều doanh nghiệp lớn đã trang bị một số hệ thống bảo mật Enterprise Cybersecurity từ Fortinet để bảo vệ cho cơ sơ hạ tầng của họ, tuy nhiên liệu với sự phát triển của công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp cũng cần phải cập nhật những giải pháp bảo mật an ninh mạng mới để phòng chống cho những cuộc tấn công.
Hãng Fortinet tại Việt Nam có những giải pháp phù hợp cho việc phòng chống tất cả các loại mã độc, ddos, giải pháp cân bằng tải, giải pháp Fortimail, v.v…Hiện nay tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân Phối Việt Nét là nhà phân phối uy tín của hang Fortinet với các sản phẩm từ chính hang. Hãy liên hệ với Công ty Việt Nét để được tư vấn và hỗ trợ về giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
Liên hệ với Công ty Việt Nét để được tư vấn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp:
Email: sales@vietnetco.vn
Hotline: 1900 6736
Website: www.vietnetco.vn
Fanpage: www.facebook.com/VietNet.Distribution/
Youtube Channel: goo.gl/BRz4F1

Lu Feng smiled and nodded Eat.
What else do you rhino 7 3000 want? Dad will buy it for you.

The second child s temper may be the most irritable.
Hearing this is ironic, and he is about to get angry, but is stopped by the boss.
The boss said in a murky tone to Lu Tianhao Boy, you have already given two good suggestions.
So this time, do you have any good suggestions? If not, don t blame me.
You must be worthless.

Lu Tianhao just gave her a sentence If you want to grow, you must first learn to pay best pills to stay hard for what you do.
Today, you are only the first time you feel what kind of consequences your actions will bring.
I believe there will be more in the future.
Although letting go of the horse, I Erection Pills Viagra will be happy to teach you this little girl who knows nothing.
By dr rhino 5000 the way, it is a happiness to have the discipline of your family.
Cherish everything you have If you ca nt cherish it, I will help you understand.

After hearing this, Lu Tianhao finally said goodbye to Lin Zi with peace of mind.

The media portrayed this Wynn Casino seemed to pan the iconic scenery of Las Vegas from the desert here.
The wide, high-rise exterior walls, white-collar managers in dark black suits, display luxury brands such as Louis Vuitton and Prada.
Shiny glass windows, wooden shutters, an open-air Italian restaurant, and a music fountain in front of the door.
The road between the Lisboa Hotel and the Wynn Resort has truly become the boundary between the new and old worlds.

No, trust best pills to stay hard me baby, I can win.
Card s eyes were red.

My fucking 40k rhino instructions loves him so much! When it comes to Supreme Male Enhancement his feelings for Lu Tianhao, Sun Nongying can t help himself any more This bastard is not a normal person.
With him, you will never know when you will where to buy rhino 7 be He plays tricks.
His ghost ideas are as many as the stars in the sky, and the traps he arranges for you buy rhino 5 are as casual as digging a hole in the sand.
The feeling of being with him is non prescription boner pills like a roller coaster, and the mood is always ups and downs.
Yes, but he is the one who drives, never mind your feelings.
This bastard.

Some classmates even laughed when they saw Lu Tianhao.
What should I call you Sex Pills classmate Lu in the future? Or rhino xl should I call you boss Lu.

Nonsense, who doesn t know the head of male get hard pills Sohu? The two people gave a pout.

Lu Tianhao didn t say a word, staminax testo boost punched He Li s chest with a punch.
He Li said ah and fell down holding his chest.

An Qishan and Li Xiaofeng glanced at each other.
It seemed as if they were both teaching them.
It seems that they have always advocated the supremacy of force.

Yang Qi lags Medium.
Chinese.
Please! Please help me, there is a murderer here, I am going to call the police.
he took all my things.
please.

Xueer greeted him nicely Hey, Sister Yang, you are here too.
It s great.
I knew you wouldn t have to run so tired if we were here.

Are you sure this is Ning Xingchang? Lu Tianhao pointed at the rhino 69 side effects corpse and asked.
Knife nodded It should be right.
This is what the police found from the room.
It was all checks, bonds and power of attorney.
There are probably several billions, including the eight you have been looking for.
100 million U S.
shares of the European Union.

That day, she was gone after all.

Grabbing the stack of information, he shook his hand and asked, Is this the decision of your president? Or the entire board of directors? Or is it John Philip himself.

Continue.
Director Liu waved.

Not yet, it s time to catch a prostitute and max and ruby sex a client.
The young policeman who interrogated Nian Caicai sipped coffee and replied The prostitute and the client are the most interesting couple I have ever met.
The two live together For a few days, the client took the initiative to make a tribute, and the prostitute claimed to be a virgin, haha! Fun.

You have to ask him this.
Xueer looked aggrieved when he answered.
She waved the shovel There serexin pills reviews are a few bowls under the cupboard over there, help me get red rhino tv review them.

It s almost there.
Lu Tianhao went into the last room and continued to yell, Sister, where are you ?! While hard rhino review quietly poking his last tap into the transom of the ceiling.

It takes so much effort to make advance preparations in order to create an innate advantage that others cannot match.

Xu Ping looked at Zhou Kang again I remember that when Zhou Dong first entered Dachang, he was unfamiliar with the company s affairs, which caused the company to lose two million yuan.
I don rhino black 5k t know who was at the time to discuss the issue and continue to reuse Zhou Dong How about today.

She started to talk, but she didn t talk much, but it was wonderful and in place.

On the school trails, there will always be a pair of lovers walking.
Without the pressure of work and the pressure of studying, universities are indeed a good Male Extra Review place to fall in love.
The spare energy was not released anywhere, and all was used for emotional life.

Lu Tianhao sneered leyzene pills I know you doubt it, but you and everyone in Dachang have overlooked one thing.
That is.
you are too rock hard side effects underestimated by Uncle Jiang.
At first Uncle Jiang was does rock hard really work urged to make this mistake, but this rock hard weekend drink is not On behalf of him, he has no brain and will not leave himself a backstory.
Do you think.
he will not be prepared for all this? Do you forget that krazy sex there is actually a company in the hands of Uncle Jiang, whose legal representative is not Jiang Uncle, is he the one with whom he has the closest relationship.

For the new girl? Pretty cute, isn t black man erection it your sister? Miss counter asked with a wink at Lu Tianhao.

Nian Caicai pointed to Cher and then said, You are my idol.

Lu Tianhao smiled cheerfully This is good news.
It is my biggest dream to be able to shake my hand.

This step was already thought of by Lu Tianhao before entering the computer school.

Xiao Xueer long black sex shouted with excitement.

For a student starting a business at school, everything Lu Tianhao does is a legend, a myth, and there are too many people convinced by it.

He is also an orphan, Xueer is noisy, and Nian Caicai is naive, and Lu Tianhao is ten years test max review old, which makes him feel uncomfortable.
So looking at Nian Caicai at this moment is like recovering her loss Something kind of intimacy.

Fang Mei couldn t sit still anymore and shouted, You can have as many as you want! I won t do this report, okay.

Lu Tianhao wrote down almost every sound detail on the road when he came, and he kept repeating these sounds and impressions in his head along the way.

Second All his words seem to be being guided by Jiang Waner in a deep direction, intentionally or unintentionally.

The thief hurried away.

Then you use those things to get these now? As soon as Lu Tianhao pressed the button on the car, the body of that Bugatti Veyron immediately appeared strange colors like sex hard fast water waves.
After a moment, the colors changed, It turned out to be a taxi.

When Lu Tianhao proposed that business should not start from home, but should start from every corner pill convenience of the world and everyone who boarded a Qantas plane, He Hong finally realized that the young man sitting in front of his eyes, It s actually a real business genius.
The blackfire sex plan he prepared for was actually the enterprise that rhino 7 platinum was originally divided into countless pieces under the name of He Hong to form a tight whole.

This guy is simply a super genius, she is completely convinced.

This time, Liu Xiaoli brought him real bad news.

Guan Lele continued In fact, this kind of foot-stepping on two ships is completely understandable.
However, once a collision occurs, it will inevitably be a little Boost Their Sex Drive embarrassing.
Oh, you take away all these pills haven t confessed to any of them yet.

The house in Yunlu became the legal property in Xu Ping s name.
Without her consent, no one had the right to take it away.

The popsicle guys sold Lu Tianhao fifteen bottles of jelqing before and after pictures Sildenafil 100mg iced black tea, and received a total of 500 yuan.
The beauty in his heart, he hates that people all over the world take care of his business like Lu Tianhao.

There have also rhino max been several outstanding companies who came to the college to find the right talents they needed, but they were inexplicably cold.
Because all the talents rhino 7 platinum 3000 amazon jelqing results after 3 months they look forward to, they yearn for only a small software company.
They would rather take a low salary and enter the longyou company that they yearn for, because there is a paradise for exerting their abilities and letting them fully understand what is happy work.

Related Post

27 THáNG MườI MộT, 2020

Ddos mitigation – Ngăn...

Các cuộc tấn công Distributed denial-of-service (DDoS) là những mối đe dọa...

27 THáNG MườI MộT, 2020

Application performance-...

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, người dùng là khách...

27 THáNG MườI MộT, 2020

Ứng dụng của IOT trong...

Internet of Thing – IoT là một trong các yếu tố của cuộc cách mạng...